ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A COLECTIONARILOR DE ARME

Partajează

Domnului Ministru Teodor Baconschi

Asociația Nationala a Colectionarilor de Arme membra a Federatiei Europene a Colectionarilor de Arme ( FESAC) iși propune printre altele ca prin activitatea ei să vină în sprjinul deținătorilor legali de arme din România atât persoane fizice cât și juridice, prin elaborarea unor propuneri pentru îmbunătățirea cadrului legislativ în acest domeniu. Astfel, putem spune ca am participat activ la elaborarea legii 117/2011 lege care modifica legea 295/2004 (legea armelor), menționând că în cuprinsul acesteia se regăsesc toate propunerile noastre.  Am menționat acest lucru pentru a sublinia faptul că în acest caz cei care au redactat textul de lege, în speță Direcția Arme din IGPR ne-a considerat un partener de discuții și a considerat ca benefice propunerile noastre.  În spiritual celor de mai sus considerâm ca fiind obligația noastră de a va înainta următoarea sesizare:

Sesizare

Cu privire la starea de nelegalitate generată de acţiunile repetate de imixtiune ale Departamentului pentru Controlul Exporturilor D-ANCEX în materia regimului armelor şi muniţiilor şi a operaţiunilor cu acestea, prin încercări sistematice de substituire şi subminare a autorităţii Poliţiei Române în acest domeniu, creând stare de nesiguranţă în rândul operatorilor de pe piaţă în ce priveşte cadrul legislativ cu care aceştia operează.

Astfel, ne-au fost semnalate de către membrii ai asociatiei noastre precum si de catre armurieri autorizaţi cazuri de refuz al unor licenţe individuale de import precum şi de limitarea ilegală a cantităţilor de arme şi muniţii ce făceau obiectul unor licenţe de import pentru arme şi muniţii cu destinaţia vânătoare, tir sportiv , colectie  sau utilitare.

Considerăm ca abuzivă adresa 1/5254/03.10.2011 prin care ANCEX „ suspendă emiterea de licenţe şi permise pentru importul/transferul unor arme de foc cu ţeava ghintuită, încadrate de producători ca arme sporting, având ca destinaţie persoane fizice, precum şi a muniţiei aferente”.

După cum se stie, D-ANCEX este o  autoritate de control a operaţiunilor de comert exterior cu produse militare   (sau dublă utilizare).  Faptul că acestă instituţie încearcă să controleze şi operaţiunile de comerţ exterior cu arme şi muniţii pentru uz civil, precum şi a operaţiunilor de comerţ interior cu acestea, reprezintă depăşirea clară a atribuţiunilor şi încercare de a se substitui Poliţiei Române, prin subordonarea acesteia şi în acelaşi timp împiedică activitatea agenţilor economici privaţi, a armurierilor autorizaţi dar şi a persoanelor fizice, ignorând drepturile pe care le oferă legislaţia în domeniu.

Din document rezultă următoarele:

–  Adresanţii circularei sunt „persoanele juridice şi fizice care importă/transferă/achiziţionează arme de foc

În fapt, achiziţionarea unei arme de foc pe teritoriul României de la un armurier autorizat este o operaţiune de comerţ interior asupra asupra cărora Politia Română are competenţe stabilite de lege, iar utilizatorul final poate fi regăsit în RNA, (Registrul Naţional al Armelor) în care operează AEST-urile, de regulă în termen de 3 zile de la data achiziţionării.

–  Subiectul interdicţiei îl reprezintă armele „sporting”.

În fapt această denumire nu are corespondent în terminologia românească şi de aceea este normal să apelăm la o traducere. Ei bine, traducerea este făcută în mod voit confuz, şi contravine textului de lege care conţine definiţiile categoriilor de arme. Prin aceasta se introduce în ecuaţie o categorie noua de arme, cărora li se impune un regim special în contradicţie cu legea 295,/2004 cu modificările aduse de legea 117/2011, lege organică ce operează în acest moment şi produce efecte, chiar dacă normele de aplicare nu au fost elaborate şi publicate. Această situaţie îi obligă pe operatori să se supună unei legi inexistente şi pe care nu o cunosc. Ei întreprind demersurile legale necesare iar la termenul stabilit de lege, în loc să primească licenţa sau avizul solicitat, primesc în schimb o înştiinţare prin care li se aduce la cunoştinţă că nu a depus toate documentele necesare. Această schimbare a regulilor în timpul jocului le crează prejudicii materiale cât şi de imagine, aceştia neputând onora la timp obligaţiile faţă de client.

–  Arogarea de către ANCEX a atribuţiunilor de control asupra practicării vânătorii pe teritoriul României prin impunerea tipurilor de arme permise şi a muniţiilor corespunzătoare, inclusiv a calibrelor şi a locaţiilor unde se practică.

În fapt, acest control intră în competenţa autorităţii publice ce răspunde de silvicultură prin legea vînătorii şi a Poliţiei Romîne.

– Arogarea de către ANCEX a atribuţiunilor privind stabilirea tipurilor de arme permise la vânătoare sau colectie , prin solicitarea de documente care să ateste calitatea de vânător sau colectionar. Astfel, între documentele necesare pentru eliberarea permisului pentru operaţiuni necomerciale sunt solicitate printre altele copie de pe permisul de vânătoare şi carnetul de membru (vânător).

În fapt, verificarea existenţei acestor documente, atunci cînd sunt necesare, intră în atribuţiunile poliţiei prin legea 295/2004 şi sunt efectuate inaintea eliberării aurorizaţiei de procurare, reprezintă una din condiţiile eliberării autorizaţiei de procurare, deci logic, o persoană care a primit autorizaţia de procurare a fost verificată sub acest aspect.

Pe de altă parte, din moment ce achiziţionarea armei se efectuează în baza legii armelor, 295/2004, modificată prin 177/2011, pe baza unei autorizaţii eliberată de organele de poliţie numai pentru armele care se regăsesc în anexa 1 a legii armelor, nu înţelegem scopul solicitării unei „Fişă de prezentare/de catalog a armei, certificată de titular….:” Prin acestea ANCEX se erijează într-un organ de control al activităţii poliţiei.

–   Încercarea ANCEX de a transfera armele care au „aparenţa unor arme militare” în categoria „armelor militare” sau interzise.

În fapt, între tipurile de arme permise la vânătoare sau pentru colectionare, în deplină concordanţă cu legislaţia naţională şi internaţională, mai ales din UE, există arme care au aparenţa unor arme militare fără ca această caracteristică vizuală să le schimbe printr-un criteriu subiectiv destinaţia atribuită de lege, acestea fiind foarte clar definite în legislaţie. Adică, indiferent de aspectul armei, atâta vreme cât arma respectivă este încadrată în categoria B, având ca destinaţie specificată „vânătoare”, sau „ colectie „  nici o hotărâre arbitrară a ANCEX nu poate interzice folosirea ei la vânătoare. Până şi  Legea 407/ 2006 a vânătorii, actualizata 2011,  la art 33, al.1 lit (a), transferă  stabilirea  caracteristicilor  armelor admise la vanatoare în sarcina legii 295/2004 cu modificările, adică în sarcina unei legi specializate, care reglementează regimul armelor .

– Constatarea ” inexistenţei unui cadru coerent de funcţionare a activităţilor de sporting în ţara noastră”

În fapt, dacă prin noţiunea de sporting ANCEX doreşte să facă referire la activităţile sportive cu armele de foc, afirmaţia este nereală, tendenţioasă; în România, activităţile sportive cu arme de foc sunt bine definite: tir sportiv, tir dinamic, biatlon, sporturi aplicativ-dinamice, legal infiinţate, cu norme proprii şi regulamente de desfăşurare şi cu locaţii autorizate în raport cu tipurile de armă utilizate, de asemenea, prin modificările pe care legea 117/2011le operează în regimul armelor, legiuitorul crează cadrul legislativ pentru practicarea şi a altor activitati de tragere cu arme de foc, asemanatoare celor sportive, specifice functionarii poligoanelor de agrement, iar administratorii acestor poligoane pot procura si detine o gama larga de arme din categoriile B, C si D. Ba mai mult, conform aceleiaşi legi vânătorii pot deţine arme lungi cu destinaţia tir sportiv şi le pot folosi în condiţiile legii.

–  Obligativitatea impusă de către ANCEX pentru controlul asupra „utilizatorului final”

În fapt ANCEX practică dezinformarea cu privire la atribuţiunile sale în domeniul controlului destinaţiei şi utilizării finale a armelor de foc, inducând în mod deliberat faptul că ar avea competenţe în legătură cu  stabilirea destinaţiei armelor şi a uzului acestora, aşa cum sunt ele definite de lege. În fapt, aceste competenţe nu ar trebui să se extindă asupra persoanelor fizice, iar obligaţia armurierilor de raportare periodică a utilizatorului final este o birocraţie inutilă, fără relevanţă. Pentru evidenţa asupra  utilizatorilor finali  persoane fizice, dacă ea ar fi intr-adevăr necesară, cea mai bună sursa de informare, completă şi actualizată în timp real este RNA în care AESP-urile operează prompt, în termene bine stabilite de lege. Termenul de prezentare la AESP pentru înscrierea armei în permisul de armă este de 3 zile, moment în care operaţiunea se înregistrează în RNA. Tot aici se pot găsi utilizatorii finali şi în cazul în care o armă a fost revândută de utilizatorul iniţial, informare pe care armurierul ce efectuează tranzacţia nu este obligat să o facă în acest caz.

–   Arogarea competenţei în eliminarea „aspectelor negative sesizate şi a riscurilor la adresa securităţii publice

În fapt, lăsând la o parte formulele bombastice de exprimare, clasificarea armelor pe categorii, calibrele, cadrul legal pentru procurarea, deţinerea şi folosirea acestora în diferite activităţi legiferate şi autorizate nu intră în competenţele ANCEX. Aspectele negative sesizate şi a riscurilor la adresa securităţii publice este o exprimare fără bază reală şi fără corespondenţă în realitatea actuală, numai poliţia fiind organul investit cu asemenea competenţe, ANCEX neavând competențe nici în constatarea, nici în cercetarea și nici în aplicarea de măsuri împotriva lor.

– Au existat situaţii în care ANCEX a condiţionat eliberarea licenţelor de import pentru anumite categorii de muniţie,  de reducerea cantităţilor pentru care se solicita licenţă. În plus, agentului economic i s-a cerut o estimare a cantităţilor de muniţie ce vor fi comercializate către persoane fizice şi către persoane juridice.

In fapt atâta timp cât produsul respectiv este conform formularului de licenţă „destinat consumului intern”, considerăm atitudinea ANCEX ca fiind un abuz, pur şi simplu sabotarea activităţii unui agent economic privat ce aduce prejudicii materiale şi de imagine. Dacă agentul economic ar dori exportarea marfurilor respective către o destinaţie externă, abia atunci operaţiunea respectivă ar intra în competenţele ANCEX. Prin modificarea legii armelor  piața s-a extins prin apariția poligoanelor de tir private. Pentru acestea, din moment ce accesul în poligon este liber pentru persoanele care au împlinit 18 ani nu se poate face o estimare nici măcar aproximativă a consumului de muniție, cu atât mai puțin o estimare a cantităților de muniție pe care agentul economic îl va comercializa către persoane fizice sau juridice. Economia de piață în care evoluează obligă agentul economic ca în permanență să asigure stocurile necesare. Atâta vreme cât consumul acestor stocuri de muniție se efectuează sub un control strict exercitat de poliție, limitarea cantităților ce pot fi importate nu poate fi interpretată decât ca o sabotare a activității sau o încercare de scoatere de pe piață a respectivului agent economic.

Toate aceste aspecte constituie o încălcare deliberată a limitelor de competenţă şi a legislaţiei incidente, în defavoarea stării de legalitate în care armurierii din România îşi desfăşoară activitatea. Prin acestea sunt încălcate nu numai prevederile legislaţiei naţionale, dar şi cele ale legislaţiei internaţionale, în speţă ale Directivelor 91/477/CEE şi 2008/51/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului Europei cu privire la categoriile de arme şi destinaţiile uzuale (Anexa 1 la Directiva 91/477/CEE), respectiv la existenţa unei singure proceduri administrative care să guverneze autorizarea procurării şi deţinerii de arme şi muniţii (pct. 19 din Directiva 2008/51/CE şi art.  7.3 din Directiva 91/477/CEE).

Este important de amintit şi prevederea expresă a art. 5 din Directiva 91/477/CEE, introdus prin art. 4 din Directiva 2008/51/CEE, conform căreia „statele membre nu pot interzice persoanelor rezidente pe teritoriul lor să deţină o armă achiziţionată într-un alt stat membru decât dacă interzic achiziţionarea aceleiaşi arme pe teritoriul lor”.

Din analiza Anexei 1 la Directiva 91/477/CEE, se constată că legislaţia europeană clasifică armele semiautomate având „aparenţa unei arme de foc automate” ca fiind de Categoria B- arme supuse autorizării, pct. B7, aşa cum se regăseşte şi în legislaţia românească (Anexa 1 Lege, categoria II, pct. B11), iar pe cele de tip „cu repetiţie” în categoria C- arme supuse declarării, pct. C1, în timp ce legislaţia românească le clasifică în categoria B-arme supuse autorizării, pct. B16 .  Se obsearvă că legislaţia românească este deja mai severă în ce priveşte armele lungi, cu ţeava ghintuită, fiind obligatorie autorizarea prealabilă procurării şi deţinerii acestora, deci impunerea de restricţii suplimentare nu este necesară.

Din punctul de vedere al destinaţiilor posibile ale armelor din categoriile B şi C, legislaţia europeană recunoaşte dreptul vânătorilor de a deţine arme din categoriile C şi D, al sportivilor si colectionarilor de a deţine arme din categoriile B, C şi D, conform art 12.2 din Directiva 91/477/CEE, modificat prin art. 8 din Directiva 2008/51/CE. Legea 295/2004, modificată şi completată prin Legea 117/2011 este din acest punct de vedere perfect armonizată cu aceste prevederi europene, deci ANCEX nu poate avea o poziţie contrară.

În concluzie vă solicităm revizuirea modului de îndeplinire a sarcinilor, a atribuţiunilor ce revin ANCEX precum şi revizuirea statutului şi a legilor ce reglementează activitatea ANCEX pentru a evita ingerinţele în competenţele altor instituţii ale statului, implicit stabilirea foarte clară a domeniilor de competenţă. Conform Constituţiei României, oricare ar fi regulile sau legile care reglementează activitatea ANCEX, acestea nu pot veni în contradicţie cu alte legi ce operează în acest domeniu, respectiv cu legea armelor, legea vânătorii, sau a altor acte normative in vigoare.

În speranța că veți dovedi aceeași receptivitate ca celelalte autorități, că cele sesizate de noi vor duce la îmbunătățirea activității ANCEX precum și la o reducere a birocrației, vă asigurăm de întreaga noastră considerațiune și disponibilitate la un dialog constructiv.

Cu stimă,

Pop Gheorghe

Președinte A.N.C.A

Partajează